wil schrijnemakers
Mijn naam is Wil Schrijnemaekers. Ik ben sinds september 2014 lid van de Douzelage en ben in juni 2016 benoemd tot voorzitter. Ik heb, na mijn middelbare schoolopleiding, talen gestudeerd. Aansluitend heb ik via de exportbinnendienst, als exportmanager gewerkt voor een internationaal opererend bedrijf. In deze hoedanigheid heb ik enkele maanden per jaar in diverse landen van de wereld doorgebracht om producten aan de man te brengen. Sinds 1975 heb ik dit werk als zelfstandig ondernemer voortgezet. Ik heb vanaf toen de export van enkele Duitse en Franse ondernemingen voor mijn rekening genomen. De laatste 15 jaar, voor de verkoop van mijn bedrijf in 2005, heb ik met een staf van 7 personen vanuit Mechelen, België (tussen Antwerpen en Brussel), geopereerd. In de daarop volgende jaren heb ik, als gepensioneerde, samen met mijn vrouw, per camper, enkele maanden per jaar door Europa gezworven.Door mijn internationale ervaring en belangstelling voor diverse bevolkingsgroepen en culturen, ben ik er mij zeer wel van bewust hoe belangrijk het is om verder te kijken dan de eigen landgrenzen. Als we onze verworvenheden ook in de toekomst willen behouden zullen we zeer intensief met de in de EU aangesloten landen moeten samenwerken. Tenminste als we EEN front willen vormen tegen de andere grootmachten in de wereld. Dit kan alleen maar als we elkaar nog beter leren kennen, begrijpen, respecteren en waarderen. Dit is waar ook de Douzelage voor staat en ik hoop hier een steentje aan bij te kunnen dragen. Hiervoor wil ik mij ook richten op de samenwerking tussen bedrijven uit onze regio met die van de andere 26 (bijna 27) partnergemeenten waarmee Douzelage-Meerssen verbonden is.


Harry
Mijn naam is Harry Crombag. Als voormalig kinderfysiotherapeut heb ik me vooral bezig gehouden met het behandelen van jonge kinderen van 0 tot 2 jaar met dysfuncties en pathologie in de thuissituatie en het begeleiden van de ouders van deze kinderen. Vanuit deze functie heb ik gedurende 30 jaar post HBO-onderwijs verzorgd aan kinderfysiotherapeuten uit heel Nederland, maar ook aan collegae uit Oostenrijk en Zwitserland.
Vooral het lesgeven in het buitenland, maar ook mijn bijna 20 jaar durend penningmeesterschap voor de EBTA (European Bobath Tutor Association, een Europese organisatie voor docenten die cursussen verzorgen over de behandeling van kinderen met Cerebrale Parese) heeft mij steeds meer overtuigd van het feit dat samenwerken op Europees niveau nauwelijks nadelen kent, maar eigenlijk alleen maar voordelen. Zeker als je de regel in acht neemt dat men zoveel mogelijk met elkaar uitwisselt zonder daarbij de eigen identiteit te verliezen.

Ik ben penningmeester van het Douzelage-bestuur, en ben tevens aanspreekpunt voor nieuwe leden (tel:043-3645549 / email adres: harrycrombag@kpnplanet.nl) of info@douzelagemeerssen.nl.


Karel
Mijn naam is Karel Majoor (* Venlo 8 maart 1943). Vanaf de oprichting van de Douzelage ben ik er op verschillende manieren bij betrokken geweest. Aanvankelijk, als burgemeester van Meerssen, bij de oprichting in Granville mei 1991. Daarna enige jaren als eerste algemeen voorzitter (President) en gedurende twee periodes als voorzitter van de vereniging Meerssen in Europa.
Ik vind dat belangrijk omdat ik ervan overtuigd ben dat Europese eenwording van vitaal belang is voor vrede en welvaart en onverschilligheid of zelfs vijandigheid op dat punt een ernstige bedreiging vormt.
Ik vind het leuk om te doen omdat het plezierig is mede-Europeanen uit zoveel andere landen en gemeentes op een wat meer persoonlijke manier te leren kennen en te blijven ontmoeten.


Manna Majoor-Eijndhoven

Mijn naam is Manna Majoor-Van Eijnhoven. Ik ben getrouwd met Karel Majoor. Ik vind het belangrijk dat mensen op lokaal en regionaal niveau de eenheidsgedachte van Europa uitstralen en daaraan proberen vorm te geven. Door mee te doen met internationale projecten en bijeenkomsten leer je wat van elkaars cultuur, gewoontes en gebruiken kennen en dat is belangrijk om samen te kunnen werken en leven. Bovendien is het ook leuk en nuttig om andere talen te kunnen spreken. Het is belangrijk om jongeren te stimuleren zich bij deze stedenband aan te sluiten, zodat zij kennis maken met jongeren uit andere Europese landen en ervaringen opdoen waarmee zij het gedachtegoed ook in de toekomst kunnen verwezenlijken.

 Met name in de eerste jaren van het bestaan van de Douzelage heb ik veel projecten begeleid voor jong en oud, zowel in Meerssen als in de partnersteden, en was ik contactpersoon van diverse partnersteden. Ook heb ik de twee eerste internationale meetings in Meerssen mee georganiseerd. 

Samen met Karel ben ik vanaf het ontstaan van de Douzelage, tijdens de eerste bijeenkomst in Granville in mei (Pinksteren) 1991 intensief bij de Douzelage betrokken geweest.

Tijdens het slotdiner van deze bijeenkomst hebben Karel en ik de naam “Douzelage’ gedeponeerd, wij waren toen immers met 12 gemeenten uit de toenmalige 12 lidstaten van de Europese Unie.

Vanuit de gedachte Jumelage kwam de ‘Douzelage’ spontaan bij ons op. 

Momenteel ben ik lid van de werkgroep in Meerssen.


Irene Raedts-Schreuder
Mijn naam is Irene Raedts-Schreuder. Ik ben al lid van de Douzelage sinds de oprichting. Ik ben jarenlang contactpersoon geweest tussen Stella Maris College en de Vereniging. Ik organiseerde veel uitwisselingen, Comeniusprojecten en onderhield emailcontacten met andere Douzelagegemeenten, o.a. met Sherborne, Preveza, Holsterbro, Chojna en Granville.

Ik bezocht vele malen de Educational Meeting, in samenwerking met collegae van onze locatie Valkenburg, in een groot aantal Douzelagegemeenten. Daar werd altijd een verslag van gemaakt. We initieerden daar vele projecten, zoals alreeds vermeld.

Voor jongeren is vrede en stabiliteit een normaal gegeven. Maar het blijft van zeer groot belang dat de jeugd op de hoogte blijft van de Europese waarden en verworvenheden die er sinds de Tweede Wereldoorlog in Europa zijn.
Zij zijn de Europese burgers van de toekomst en zij zullen dit moeten blijven uitdragen in de 21e eeuw! Dit was de taak die ik me gesteld had toen ik als contactpersoon fungeerde. Nu nog steeds heeft, mijns inziens, Stella Maris College deze taak.
Nu ik gepensioneerd ben wil ik me o.a. voor de Douzelage inzetten en een van de “ambassadeurs” zijn.  Zeker in deze tijd van toenemende onverschilligheid en zelfs kritiek op Europa is onze Vereniging van groot belang binnen onze gemeente maar ook voor Europa zelf. De Douzelage is de enige town twinning-vereniging in Europa die 27 gemeenten telt en is daardoor uniek.

Ik ben sinds maart 2013 de secretaris van de Douzelage. Ik zal dit met veel toewijding en enthousiasme gaan vervullen.Mijn naam is Pascale Vossen. Ik ben Française en sinds 1989 woon ik in Maastricht en later in Meerssen.
Ik ken de Douzelage al lang: in 1991 nam de eerste Douzelage General Meeting plaats in Meerssen en 2 Franse deelnemers uit Granville kwamen toen bij ons logeren. Mijn man en ik namen toen ook deel aan de meeting, wat wij als een heel leuk evenement hadden ervaren.
Sinds 2011 ben ik lid van de vereniging “Meerssen in Europa”. Als actief lid neem ik deel aan de werkgroep en ben hierdoor betrokken bij verschillende projecten, activiteiten en uitwisselingen.
De Douzelage, die nu gemeentes van 28 Europese landen verenigt, is iets unieks in Europa en ik vind dat de Meerssenaren daarop heel trots mogen zijn. Het leren kennen van mensen van andere Europese landen door diverse projecten en meetings vind ik ten eerste heel leuk en ook heel leerzaam, voornamelijk voor jongeren die tegenwoordig in een openstaande wereld leven. Sinds het begin van de Douzelage in 1991 en door middel van heel veel verschillende projecten en uitwisselingen zijn veel jongeren van Meerssen in contact gekomen met jongeren van andere Europese landen.Mijn naam is Lonneke Frijns en ik geef maatschappijleer en levensbeschouwing, ethiek en filosofie (LEF) op het Stella Maris College in Meerssen. Ik probeer mijn leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het leven na de middelbare school. Ik vind het belangrijk dat leerlingen goed nadenken over onze maatschappij en hun rol daarin. Daarbij probeer ik leerlingen zelf een mening te laten vormen, waarbij ze niet klakkeloos de media of hun ouders napraten.

Contact met leeftijdsgenoten uit andere landen is ontzettend waardevol in dit proces. Door naar elkaars verhalen te luisteren en ervaringen uit te delen ontstaat er meer begrip en respect voor andermans cultuur. Zo kunnen leerlingen ervaren waarin we verschillen, maar vooral ook hoeveel we binnen Europa met elkaar gemeen hebben. Ook vanuit mijn achtergrond als cultureel antropologe juich ik de projecten van de Douzelage toe. Deze projecten geven leerlingen namelijk de kans om een bredere kijk op de wereld te ontwikkelen. De projecten waaraan ze meedoen zijn onvergetelijke ervaringen die ze er hopelijk aan laten denken dat ook zij een belangrijke rol spelen binnen de Europese Unie.


Annigje
Mijn naam is Annigje Luns-Kruytbosch. Ik ben grafisch ontwerper van beroep,sinds najaar 2010 lid van Douzelage Meerssen. Ik woon in Houthem St. Gerlach en kijk vandaaruit graag over de grenzen. Ik houd me bezig met de Europese projecten die enigszins met kunst te maken hebben. Dat kan natuurlijk heel veel omvatten, dus mocht u nog een leuk – grensoverschrijdend – idee hebben op dit gebied, dan kunt u me altijd bellen of mailen.
Het is sowieso zinnig om in deze tijd waarin Europa aan zoveel kritiek wordt blootgesteld en de interesse voor het grote geheel tanende is, de Douzelage-vleugels uit te slaan en op kleine schaal te kijken wat we voor interessante mensen en culturen binnen onze EU-landen hebben!

 


Bert van Doorn

(Tekst en foto worden binnenkort toegevoegd).

 


Herman Langenveld

Voor de duidelijkheid: ik woon niet in de gemeente Meerssen, maar in Grijzegrubben in de gemeente Beekdaelen. Via Duurzaam Meerssen ben ik in contact gekomen met Douzelage Meerssen. Ik ben zeer geïnteresseerd in Europa en vooral in het wel en wee van de Europese burgers. Dat komt mede door mijn achtergrond, want ik ben, voordat ik gepensioneerd werd, in diverse functies actief geweest in de sector zorg & welzijn. Lid zijn van een club levert contacten en informatie op en daardoor raak je betrokken en verdiep je je in het thema Europa. Belangrijk, want mijn vrouw en ik, mijn kinderen en de kleinkinderen wonen hier en Europa bepaald, zonder dat we dat vaak beseffen, de wijze waarop we iedere dag ons leven met elkaar inrichten. Dan is het goed je daar ook mee bezig houdt en dat kan heel dichtbij en ieder op zijn eigen wijze via Douzelage Meerssen.


Jan Daems, lid van Douzelage werkgroep

Ik ben Jan Daems, gepensioneerd leraar Frans. Mijn hobby’s zijn schaken, fietsen en tafeltennis.
Lid van Douzelage, omdat ik van mening ben, dat het in deze gekke wereld van wezenlijk belang is om elkaar te ontmoeten. Dat probeer ik o.a. te bewerkstelligen door -waar mogelijk- mee te doen aan internationale activiteiten.


Mijn naam is Joop Hosman. Ik ben 50 jaar getrouwd met Marlies en heb twee zonen. Ik heb 20 jaar gewerkt als revalidatie maatschappelijk werker en hoofd van de afdeling maatschappelijk werk bij Adelante op de locatie Franciscusoord het kinderrevalidatie centrum en Mytylschool. Ik ben na mijn pensionering sinds 1995 actief lid van de Vereniging Meerssen in Europa. Ik heb 13 jaar deel uitgemaakt van het bestuur, waaronder 8 jaar als secretaris. Momenteel ben ik lid van de Douzelage werkgroep met als taak het website beheer van de Douzelage website Meerssen.

Ik ben altijd zeer geïnteresseerd in de ontwikkeling van een goede samenwerking tussen burgers in de Europese Unie ter bevordering van stabiliteit en een duurzame vrede. De tweede wereldoorlog in mijn vroege jeugd meegemaakt, heeft een grote invloed gehad op mijn leven en bij mij het diepe besef doen ontstaan, dat duurzame vrede constructieve samenwerking tussen de volken in Europa van groot belang is voor het welzijn en de welvaart van de burgers.


Foto Volgt

Ik ben Jeroen Janssen, geboren en getogen in Moorveld en woon nu ruim tien jaar in Bunde.

Ik ben werkzaam als docent en innovator voor Gilde Opleidingen. Ik verzorg diverse vakken aan het MBO, onder andere Nederlands, Duits, Burgerschap, maar ook (internationale) stagebegeleiding. (Voor alle vakken die ik verzorg of verzorgd heb zie mijn LinkedIn profiel).

In 2019 stond ik kandidaat voor het Europees Parlement. Ik haalde daarbij een derde van de benodigde stemmen voor een zetel. Inmiddels ben ik nog steeds op de achtergrond actief. Ik stond ook kandidaat voor het Limburgs parlement, en in de vorige periode zat ik in de gemeenteraad van Meerssen en in de Partijraad van mijn partij.

Op dit moment volg ik een masterstudie, ‘Learning & development’ in Wageningen. Hierbij houd ik mij onder andere bezig met boundary crossing.

Als bestuurslid lever ik graag een bijdrage aan Douzelage Meerssen.